COACHES & STAFF

Coach Gary Book LISC

Gary Book

Director of Coaching

Read Full Bio

Meghan Frey Book LISC

Meghan Frey

Girls’ Director

Read Full Bio

John Fitzgerald

John Fitzgerald

Boys’ Director

Read Full Bio

Shannon Neely Noel

Shannon Neely Noel

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Steve Price

Steve Price

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Amanda Ferranti

Amanda Ferranti

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Scott Maloney

Tom Bowen

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Patricio Meneses

Sage Dieterle

Technical Staff Coach | Club Admin

Read Full Bio

Coach David O'Keefe LISC

David O’Keeffe

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Coach Lauren Gallagher LISC

Lauren Gallagher

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Stephen Roche

Richard Nutall

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Stephen Roche

Stephen Roche

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Alfonso Meneses LISC

Alfonso Meneses

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Patricio Meneses

Patricio Meneses

Technical Staff Coach

Read Full Bio

Patricio Meneses

Christian Papa

Technical Staff Coach

Patricio Meneses

Steve Gourlay

Sport Performance Director

Read Full Bio